Godło Polski

Samorząd

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia .
 2. Pracą Samorządu Uczniowskiego kierują Rady wybierane we wrześniu spośród uczniów w/w klas na okres jednego roku.
 3. Samorząd Uczniowski działa w sekcjach:
 • Porządkowo-gospodarczej
 • Kulturalno –rozrywkowej
 • Ekologicznej

II. Prawa Samorządu Uczniowskiego

Samorząd ma prawo do:

 • zapoznania się z planami i programami nauczania, indywidualnymi programami edukacyjno – terapeutycznymi, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, zachowaniu i terapii indywidualnej;
 • prawo do współuczestniczenia w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami;
 • prawo do wyboru opiekuna Samorządu.

III. Ordynacja wyborcza

 1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu spośród uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej i klas Szkoły Branżowej I Stopnia
 • z klas szkoły podstawowej – 3 przedstawicieli,
 • z klasy Szkoły Branżowej I Stopnia -3 przedstawicieli
 1. Przewodniczącego i zastępcę wybiera ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym , tajnym i powszechnym
 2. Członków poszczególnych sekcji wybierają nauczyciele opiekunowie oraz przewodniczący i zastępca

Uwaga: Regulamin może być zmieniony i zmodyfikowany na wniosek opiekunów Samorządu Uczniowskiego, wychowawców klas i innych nauczycieli, dyrektora lub uczniów.

Wróć na górę