Godło Polski
Aktywna tablica

Aktywna tablica
16.06.2019

W roku szkolnym 2018/2019 po złożeniu wniosku nasza szkoła wzięła udział
w programie rządowym „Aktywna Tablica”, którego głównym celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Po zamontowaniu i zainstalowaniu monitorów interaktywnych rozpoczęliśmy realizację zadań programu.

W ramach programu szkoła otrzymała dwie tablice interaktywne, które wzbogaciły pracownię matematyczno – fizyczną i geograficzno – historyczną oraz zostały wzmocnione łącza z Internetem. Zalety wykorzystania tablicy interaktywnej na zajęciach szybko odkryli nauczyciele, ale również i uczniowie. Praca z tablicą interaktywną na lekcjach zwiększyła motywację uczniów do wykonywanych zadań, dała nauczycielowi możliwość oddziaływania wielozmysłowego (obraz, dźwięk, demonstracja, działanie praktyczne) dzięki pracy na bogatej obudowie multimedialnej zapewnionej do wielu programów nauczania. Wszystko to spowodowało skuteczniejszą i pełniejszą realizację celów lekcji, a tym samym zapisów zawartych w podstawie programowej. Zalety tablicy interaktywnej odkrywają uczniowie również podczas zajęć rewalidacyjnych, kół zainteresowań, jak również podczas zajęć feryjnych „Tropiciele zimowych przygód”. Wszyscy uczniowie oraz bardzo wielu nauczycieli rozwinęło swe kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Realizacja projektów edukacyjnych przełożyła się na zwiększenie kompetencji społecznych uczniów oraz rozwój ich kreatywności.

W sposób naturalny rozwinęła się również praca zespołowa nauczycieli, którzy często
z własnej inicjatywy chętnie się spotykali, wymieniali się doświadczeniami w korzystaniu
z tablicy interaktywnej oraz zastosowaniu TIK. Oprócz lekcji otwartych realizowanych
w ramach sieci współpracy w szkole przeprowadzono lekcje w których uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły lub rodzice.

Widocznym efektem Programu jest wykorzystanie umiejętności TIK podczas zajęć z uczniami, zebrań z rodzicami (prezentacje multimedialne), spotkań Grupy Wsparcia czy Zespołów działających w naszej szkole.

Program „Aktywna Tablica” wniósł wiele dobrego do naszej szkoły. W warsztacie pracy nauczycieli ważne miejsce zajęło stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych na zajęciach z uczniami, jak również w fazie przygotowania się do lekcji. Wraz z upływem czasu rosła częstotliwość wykorzystania tablic interaktywnych na zajęciach
i średnio wyniosła 9 razy w tygodniu. Z tablicy interaktywnej skorzystało 64% nauczycieli.

Dzięki otrzymanym materiałom w ramach sieci współpracy nauczyciele nabywali nowe umiejętności z zakresu wykorzystania TIK na zajęciach z uczniami. Poznali nowe narzędzia, które znacznie ułatwiły realizację założonych celów. Realizacja programu umożliwiła dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez udział w spotkaniach międzyszkolnych sieci współpracy oraz  poprzez udostępnianie własnych pomysłów dobrych praktyk.

(Opracowała: koordynator programu Iwona Sulej)


Wróć na górę