Godło Polski

Samorząd

Program

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ideą samorządu działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jest budowanie wśród niepełnosprawnych uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary
w możliwość wpływania i kształtowania niektórych obszarów funkcjonowania szkoły.

Cele ogólne:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Ośrodka,
 2. przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach Ośrodka,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. włączanie uczniów do współdziałania ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,
 5. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 6. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej .

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie aktywności uczniów.
 2. Rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań.
 3. Ukazywanie praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról społecznych.
 4. Integrowanie uczniów.
 5. Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i narodowej.
 6. Uwrażliwianie na potrzeby innych.
 7. Organizowanie dyskotek i imprez szkolnych
 8. Kultywowanie tradycji szkolnych .
 9. Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:

 1. wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Przedstawiciele Samorządów Klasowych (tzw. trójki klasowe)

 1. identyfikują potrzeby uczniów,
 2. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,
 3. inspirują i zachęcają uczniów do działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu
 4. informują uczniów o działalności Rady SU,
 5. reprezentują klasę.

Ewaluacja programu

Program będzie monitorowany w toku realizacji. Podsumowanie ewaluacji  odbędzie się na koniec roku szkolnego. Wyniki podsumowania pozwolą usprawnić pracę  samorządu.

Wróć na górę