Godło Polski

Klub Wolontariatu

Struktura

Postanowienia ogólne

  1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
  3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariatu został powołany do życia 29 sierpnia 2017r. W jego skład wchodzi społeczność szkolna (nauczyciele i uczniowie), która chce pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne.

Struktura

Podstawa prawna Szkolnego Klubu Wolontariatu:

  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.
  2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
  3. Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
  4. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu jest młodzież szkolna i nauczyciele.
  5. Miejscem organizacji jest Zespół Placówek w Łukowie.
  6. Przewodniczącą Klubu jest nauczycielka, która wyraziła chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
Wróć na górę