Godło Polski

Ważne ogłoszenie!

Rekrutacja dzieci od 3 roku życia prowadzona jest przez cały rok.

Oferta Zespołu Placówek w Łukowie

Rodzicu!

Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
Szukasz informacji i pomocy?
U Twojego dziecka stwierdzono autyzm?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI tel. 25 798 277

Zobacz film o naszej szkole

Jesteśmy najnowocześniejszą w regionie, specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem. Kształcimy i obejmujemy terapią dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia 25 lat, również w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Profesjonalnie przygotowany zespół specjalistów zapewnia sprawnie zorganizowane, prowadzone w sposób aktywny i ciekawy oraz dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka – zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne.
 • Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych metod i rozwiązań dla problemów podopiecznych oraz ich rodzin.
 • Wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi partnerami nauczycieli.
 • Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, ale także jego zainteresowania i pasje.
 • Odkrywamy wspólnie nowe możliwości.
 • Baza szkoły jest nieustannie wzbogacana.
 • Posiadamy specjalistyczne gabinety terapeutyczne, sale rehabilitacyjne i sportowe, windę, tereny zielone przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw dla najmłodszych.
 • Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja i doświadczenie dają solidne fundamenty naszej pracy.

W skład Zespołu Placówek w Łukowie wchodzą:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Łukowie,
 2. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Łukowie,
 3. Internat.

W naszej placówce proponujemy szczegółową diagnozę w oparciu o rozmowę z Rodzicami bądź Opiekunami, obserwację dziecka oraz analizę dokumentacji, stworzenie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz jego realizację we współpracy z Rodzicami i najbliższym środowiskiem dziecka.

Oprócz realizacji podstawy programowej organizujemy zajęcia specjalistyczne w wymiarze 10 -12 godzin tygodniowo dla każdego oddziału.

W przypadku zaburzeń autystycznych konieczne są działania wielokierunkowe, oparte na różnorodnych metodach i technikach pracy pozwalających na klasyfikację zaburzenia oraz opracowanie najefektywniejszych działań, które należy podjąć w celu usprawnienia osoby autystycznej.

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

W skład SOSW wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa z oddziałami dla dzieci z autyzmem
 • Szkoła Branżowa – cukiernik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, przeznaczona dla uczniów o lekkim stopniu niepełnosprawności,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każdy uczeń zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami może uczestniczyć w zajęciach:
  • – kulinarnych,
  • – gospodarstwa domowego,
  • – ogrodnictwa,
  • – wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych,
  • – prac biurowych,
  • – prac remontowych.

Głównym celem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego jest wychowanie ucznia samodzielnego, aktywnego, potrafiącego pełnić rożne role społeczne. Gotowego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łukowie

Ośrodek tworzą grupy rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi i autyzmem.

Placówka zapewnia kompleksowa opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Uczestnicy zajęć uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 3 – 4 osobowych pod okiem specjalistów. W pracy z dziećmi wykorzystywane są nowoczesne metody dostosowane do rozwoju i stopnia niepełnosprawności poszczególnych wychowanków.

Internat szkolny

zapewnia opiekę 7 dni w tygodniu, jest bezpłatny i oferuje stołówkę szkolną, świetlicę internacką, pokoje dla uczniów, boisko, możliwość korzystania z zajęć na pływalni oraz innych ciekawych zajęć prowadzonych na terenie placówki. Każdy uczeń korzystający z internatu ma zapewnioną całodobową opiekę .

Walory naszej szkoły

 • Mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów.
 • Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej.
 • Nowoczesne pracownie wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne.
 • Pracownie komputerowe.
 • Sala Doświadczania Świata.
 • Sala Integracji Sensorycznej.
 • Sale rehabilitacyjne.
 • Sale logopedyczne.
 • Sala Tomatisa.
 • Świetlica szkolna w której dzieci mogą przebywać od poniedziałku do piątku do godz. 1600.
 • Internat znajdujący się w budynku szkoły.
 • Biblioteka wraz z Centrum Multimedialnym.
 • Pielęgniarka szkolna.

W naszej placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • Zajęcia Korekcyjno – Kompensacyjne,
 • Zajęcia Dydaktyczno – Wyrównawcze,
 • Gimnastyka Korekcyjna,
 • Rehabilitacja Ruchowa, Hydroterapia, Fizjoterapia,
 • EEG Biofeedback,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Trening Uwagi Słuchowej (MetodaTomatisa),
 • Terapia Psychologiczna,
 • Logopedia,
 • Alternatywne Metody Komunikacji,
 • Socjoterapia,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Terapia Metodą Krakowską (Metoda Symultaniczno -Sekwencyjna),
 • Doradztwo zawodowe.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

 • koła zainteresowań,
 • zajęcia na basenie połączone z nauką pływania,
 • wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • koło teatralno – taneczne,
 • Klub Odkrywców „Ścieżkami Pamięci”.

Zapraszamy serdecznie.

Wróć na górę