SPORT W SZKOLE

 

            W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej prowadzone są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowo rekreacyjnym, takie jak:

·        Piłka nożna,

·        Lekka Atletyka,

·        Tenis Stołowy,

·        Nauka pływania elementarnego.

Zajęcia realizowane są na podstawie autorskich programów nauczyciela prowadzącego. Naukę pływania prowadzą Jacek Kęzik i Andrzej Łukowski, natomiast pozostałe zajęcia prowadzone są przez nauczyciele wychowania fizycznego Jacka Kęzika.

Program zajęć z Piłki Nożnej - biorą w nim udział zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Na zajęciach uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności z tej dyscypliny.

Program zajęć z Lekkiej Atletyki -  którego celem jest nie tylko wyrabianie cech typowo motorycznych, ale również: zapoznanie uczniów  z obiektami sportowymi znajdującymi się na terenie miasta, ukazanie rozwoju lekkiej atletyki na świecie poprzez różnego rodzaju media.

     Program Nauki Gry w Tenisa Stołowego jego zadania to wszechstronne przygotowanie ogólnorozwojowe z naciskiem na koordynację ruchową, zwinność, szybkość, kształtowanie celowości działania, wzbudzanie motywacji wewnętrznej, doskonalenie podstawowych nawyków ruchowych.

Program Elementarnej Nauki Pływania poprzez, który uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania z dobrodziejstwa jakie niesie za sobą spędzanie wolnego czasu nad wodą. Zamierzeniem programu jest też nauczenie podstaw pływania, a dla uczniów wykazujących większe zdolności naukę pływania stylowego.

 Programy przeznaczone są dla uczniów  klas Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Łukowie w różnym wieku.

Obciążenia związane z treningiem dostosowane są do poziomu psychomotorycznego uczniów oraz stopnia rozwoju rozwijanych cech.

Zajęcia odbywają się  na terenie szkoły oraz poza terenem, min. na pływalni krytej „Delfinek” w Łukowie.

Zajęcia sportowe poza edukacyjne mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów, tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym  i społecznym”.

       Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.

Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.