STRUKTURA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

   
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

   
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

   

        Szkolny Klub Wolontariatu został powołany do życia 29 sierpnia 2017r. W jego skład wchodzi społeczność szkolna (nauczyciele i uczniowie), która chce pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne.

 

Struktura

 1. Podstawa prawna Szkolnego Klubu Wolontariatu:

  -Ustawa z 14 grudnia 2016 r.  ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 1 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

-Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

 1. Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

   
 2. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu jest młodzież szkolna
  i nauczyciele.

   
 3. Miejscem organizacji jest Zespół Placówek w Łukowie.

   
 4. Przewodniczącą Klubu jest nauczycielka, która wyraziła chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

 

 

POWRÓT