Godło Polski

Samorząd

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klasy IV, V ,VI szkoły podstawowej -,,Mały Samorząd” oraz uczniowie gimnazjum i zawodówki.
 2. Pracą Samorządu Uczniowskiego kierują Rady wybierane we wrześniu spośród uczniów w/w klas na okres jednego roku.
 3. Samorząd Uczniowski klas starszych działa w 3 sekcjach:
  • Porządkowo-gospodarczej
  • Kulturalno –rozrywkowej
  • Ekologicznej

Opiekunami sekcji są nauczyciele wytypowani na Radzie Pedagogicznej.

II. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać swoje i uczniów uwagi i propozycje dotyczące organizacji pracy w szkole, prowadzić współzawodnictwo międzyklasowe.
 2. Sekcje  działają według wspólnie opracowanego planu pracy.
 3. Wspólnie z dorosłymi /nauczycielami, obsługą, pielęgniarką/ troszczą się o ład i porządek w szkole i na przydzielonych terenach.
 4. Na koniec półrocza i roku szkolnego sekcje informują o swojej działalności.
 5. Rada Samorządu Uczniowskiego informuje społeczność szkolną o swoich poczynaniach na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 6. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniu Rady oraz do organizowania apeli.

III. Ordynacja wyborcza

 1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu spośród uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i klas  gimnazjum i zawodówki:
  • z klas szkoły podstawowej po 3 przedstawicieli,
  • z klas gimnazjum po 3 przedstawicieli
  • z klasy zawodowej po 3 przedstawicieli
 2. Przewodniczącego i zastępcę wybiera ogół uczniów szkoły.
 3. Członków poszczególnych sekcji wybierają nauczyciele opiekunowie oraz przewodniczący i zastępca .

 

Uwaga: Regulamin może być zmieniony i zmodyfikowany na wniosek opiekunów Samorządu Uczniowskiego, wychowawców klasy, i innych nauczycieli, dyrektora lub uczniów.

Wróć na górę