Godło Polski

Samorząd

Program

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ideą samorządu działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jest budowanie wśród niepełnosprawnych uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary
w możliwość wpływania i kształtowania niektórych obszarów funkcjonowania szkoły. Ważne jest, aby uczniowie mieli wewnętrzne przekonanie, że ich głos i zdanie ma realne znaczenie. Rolą tak rozumianego samorządu będzie też dbanie o przestrzeganie praw ucznia.

Zadaniem opiekunów samorządu jest budzenie i wspieranie działań uczniów na rzecz wspólnego dobra z jednoczesnym poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia.

Cele ogólne:

-godne reprezentowanie szkoły

-kształtowanie umiejętności współpracy i samorządności

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania

-uczenie zasad demokracji

Cele szczegółowe:

1.Rozwijanie aktywności  i pomysłowości uczniów

2.Rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań.

3.Ukazywanie praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról społecznych.

4.Integrowanie uczniów.

5.Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i narodowej.

6.Uwrażliwianie na potrzeby innych.

7.Budzenie potrzeby kulturalnego zagospodarowywania wolnego czasu.

8.Kultywowanie tradycji szkolnych .

Ewaluacja programu

Program będzie monitorowany w toku realizacji. Podsumowanie ewaluacji  odbędzie się na koniec roku szkolnego. Wyniki podsumowania pozwolą usprawnić pracę  samorządu.

 

 

Wróć na górę