Godło Polski

Samorząd

Program

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ideą samorządu jest samorządność. Samorządność jest potrzebą człowieka. Uczniowie upośledzeni umysłowo  również odczuwają potrzebę wpływu na to, co się dzieje w szkole. Jednak ich kompetencje nie zawsze pozwalają na bycie kreatywnymi. Rolą opiekuna samorządu jest budzenie i podtrzymywanie naturalnych dążeń do samostanowienia. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski poziom dojrzałości społecznej naszych uczniów idea samorządności będzie realizowana przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, organizowanie konkursów i akcji charytatywnych oraz ekologicznych. Zadania, które znajdą się w planie pracy obu komórek samorządu oparte zostaną o kalendarz uroczystości oraz o tradycyjne akcje prowadzone w placówce. Realizacja zaplanowanych zadań doprowadzi do osiągnięcia celów jakie program zakłada.

Cele ogólne:

 • godne reprezentowanie placówki
 • aktywizowanie życia społecznego w Zespole Placówek
 • integrowanie całej społeczności uczniowskiej

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole
 • zacieśnianie więzi koleżeńskich
 • wyrabianie poczucia bycia gospodarzami szkoły
 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy
 • uwrażliwianie na potrzeby innych
 • kształtowanie postawy bezinteresowności
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • przygotowanie do pełnienia ról społecznych

Zadania opiekunów samorządu:

 1. Czuwanie nad całokształtem prac samorządu.
 2. Pośredniczenie między uczniami a dyrekcją oraz innymi nauczycielami.
 3. Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniów.

 

EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie monitorowany w toku realizacji. Podsumowanie ewaluacji  odbędzie się na koniec roku szkolnego. Wyniki podsumowania pozwolą usprawnić pracę  samorządu.

Wróć na górę