PROGRAM PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ideą samorządu jest samorządność. Samorządność jest potrzebą człowieka. Uczniowie upośledzeni umysłowo  również odczuwają potrzebę wpływu na to, co się dzieje w szkole. Jednak ich kompetencje nie zawsze pozwalają na bycie kreatywnymi. Rolą opiekuna samorządu jest budzenie i podtrzymywanie naturalnych dążeń do samostanowienia. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski poziom dojrzałości społecznej naszych uczniów idea samorządności będzie realizowana przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, organizowanie konkursów i akcji charytatywnych oraz ekologicznych. Zadania, które znajdą się w planie pracy obu komórek samorządu oparte zostaną o kalendarz uroczystości oraz o tradycyjne akcje prowadzone w placówce. Realizacja zaplanowanych zadań doprowadzi do osiągnięcia celów jakie program zakłada.

 

Cele ogólne:

-godne reprezentowanie placówki

-aktywizowanie życia społecznego w Zespole Placówek

-integrowanie całej społeczności uczniowskiej

 

Cele szczegółowe:

-kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole

-zacieśnianie więzi koleżeńskich

-wyrabianie poczucia bycia gospodarzami szkoły

-kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania

-rozwijanie poczucia przynależności do grupy

-uwrażliwianie na potrzeby innych

-kształtowanie postawy bezinteresowności

-wzmacnianie poczucia własnej wartości

-przygotowanie do pełnienia ról społecznych

 

 

Zadania opiekunów samorządu:

1.Czuwanie nad całokształtem prac samorządu.

2.Pośrednicznie między uczniami a dyrekcją oraz innymi nauczycielami.

3.Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniów.

 

Ewaluacja programu. Program będzie monitorowany w toku realizacji. Podsumowanie ewaluacji  odbędzie się na koniec roku szkolnego. Wyniki podsumowania pozwolą usprawnić pracę  samorządu.