Godło Polski

Po lekcjach

Klub odkrywców

„Klub Odkrywców – Ścieżkami Pamięci” został utworzony w 2002 roku przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Łukowie, którzy nawiązali współpracę z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie i przystąpili do projektu realizowanego przez ten ośrodek mającego na celu odkrywanie małych ojczyzn. W 2010 roku powstał Zespół Placówek w Łukowie. Opiekunowie klubu postanowili kontynuować działalność w tejże placówce.

Program stwarza możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształcenia postawy otwartości wobec świata, a w szczególności poznania swojego miejsca zamieszkania czyli „małej ojczyzny” oraz zagadnień związanych z kulturą Ziemi Łukowskiej.

W I półroczu roku szkolnego 2010/2011 „Klub Odkrywców – Ścieżkami Pamięci” kontynuował swoją działalność i realizował cele określone w Programie. W spotkaniach pozalekcyjnych brało udział od 5 do 10 osób ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek w Łukowie.

Na pierwszym spotkaniu w związku z  71 rocznicą wybuchu II wojny światowej przybliżyliśmy uczniom przebieg działań wojennych na terenie Ziemi Łukowskiej we wrześniu 1939 roku. Uczniowie obejrzeli film pt. „II wojna światowa – historia prawdziwa”.

Podczas kolejnego spotkania odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Łukowie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystaw przygotowanych w związku z jubileuszem 50–lecia tej instytucji. Zapoznali się również z pracami twórców ludowych naszego regionu tj. rzeźby, tkaniny, naczynia gliniane, artykuły kowalskie.

Uczniowie pod kierunkiem opiekunów klubu przygotowali liczne prace fotograficzne, które zostały wysłane na konkurs powiatowy pt. „Piękno Ziemi Łukowskiej w 4 porach roku”. Uczniowie brali udział w otwarciu wystawy pokonkursowej i rozdaniu dyplomów i upominków.

W tym roku obchodzimy 8 rocznicę istnienia klubu, z tej okazji przygotowaliśmy gablotę reklamującą naszą działalność. Znajduje się ona na korytarzu przy pracowni historycznej, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Uczniowie z klubu po raz drugi przygotowali wystawę etnograficzną w pracowni historycznej.

W 2010 roku obchodziliśmy 175 – rocznicę urodzin H. Wieniawskiego, kompozytora pochodzącego z Lublina. Z tej okazji został zorganizowany wojewódzki konkurs plastyczny przez Urząd Marszałkowski i LSCDN w Lublinie. Uczniowie naszej szkoły brali udział w kilku zajęciach poświęconych tej postaci. Wyszukiwaliśmy informacji w Internecie na temat H. Wieniawskiego i jego związków z Lublinem, słuchaliśmy jego utworów. Uczniowie przygotowali prace plastyczne zainspirowane tą postacią i jego twórczością, które zostały wysłane na konkurs.

Wspólnie z wychowawcami internatu zorganizowaliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka.

Zainspirowani tradycjami ludowymi poznawaliśmy zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Podczas kolejnych kilku spotkań uczniowie wyszukiwali w Internecie informacji na temat historii szopki bożonarodzeniowej. Aby kultywować piękną tradycję szopkarstwa przygotowaliśmy również własną szopkę. Uczniowie samodzielnie przygotowali odlewy z gipsu, oklejali szopkę sianem i słomą. Szopka ta wzięła udział w szkolnym konkursie i zajęła I miejsce.

Uczniowie brali udział w wycieczce do Biblioteki Miejskiej, w celu zachęcenia do korzystania z jej zbiorów. Podczas tego spotkania obejrzeliśmy również prezentację pt. „F. Chopin – człowiek i geniusz”.

Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań, zostały one zastąpione innymi które były związane z bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi naszego regionu.

Opiekunami Klubu są Agnieszka Szaniawska, Mariusz Zaniewicz, Renata Bednarczyk i Emilia Olek.

Wróć na górę