Oferta Zespołu Placówek
w Łukowie
na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzicu!

Niepokoi Cię zachowanie dziecka?

Szukasz informacji i pomocy?

U Twojego dziecka stwierdzono autyzm?

SKONTAKTUJ  SIĘ  Z NAMI  tel. 25 798 2772

 

 

 

Jesteśmy najnowocześniejszą w regionie, specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem. Kształcimy i obejmujemy terapią dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia 25 lat, również w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Profesjonalnie przygotowany zespół specjalistów zapewnia sprawnie zorganizowane, prowadzone w sposób aktywny i ciekawy oraz dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka – zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne.

 • Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych metod i rozwiązań dla problemów podopiecznych oraz ich rodzin.

 • Wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi partnerami nauczycieli.

 • Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, ale także jego zainteresowania i pasje.

 • Odkrywamy wspólnie nowe możliwości.

 • Baza szkoły jest nieustannie wzbogacana.

 • Posiadamy specjalistyczne gabinety terapeutyczne, sale rehabilitacyjne i sportowe, windę, tereny zielone przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw dla najmłodszych.

 • Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja i doświadczenie dają solidne fundamenty naszej pracy.

 

W skład Zespołu Placówek w Łukowie wchodzą:

 

1.   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
       im. Marii Konopnickiej w Łukowie,

2.   Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
       im. Marii Konopnickiej w Łukowie,

3.   Internat.

W naszej placówce proponujemy szczegółową diagnozę w oparciu o rozmowę z Rodzicami bądź Opiekunami, obserwację dziecka oraz analizę dokumentacji, stworzenie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz jego realizację we współpracy z Rodzicami i najbliższym środowiskiem dziecka.

Oprócz realizacji podstawy programowej organizujemy zajęcia specjalistyczne w wymiarze 10 -12 godzin tygodniowo dla każdego oddziału.

W przypadku zaburzeń autystycznych konieczne są działania wielokierunkowe, oparte na różnorodnych metodach i technikach pracy pozwalających na klasyfikację zaburzenia oraz opracowanie najefektywniejszych działań, które należy podjąć w celu usprawnienia osoby autystycznej.

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu
o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Łukowie

 

jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

W skład SOSW wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa z oddziałami dla dzieci z autyzmem,

 • Gimnazjum z oddziałami dla młodzieży z autyzmem, 

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – cukiernik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, przeznaczona dla uczniów o lekkim stopniu niepełnosprawności,

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każdy uczeń zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami może uczestniczyć w zajęciach:

 • kulinarnych,

 • gospodarstwa domowego,

 • ogrodnictwa,

 • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych,

 • prac biurowych,

 • prac remontowych.

 

  

 

Głównym celem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  jest wychowanie ucznia samodzielnego, aktywnego, potrafiącego pełnić rożne role społeczne. Gotowego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
w Łukowie

 

Ośrodek tworzą grupy rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi i autyzmem.

 

      

 

Placówka zapewnia kompleksowa opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Uczestnicy zajęć uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 3 - 4 osobowych pod okiem specjalistów. W pracy z dziećmi wykorzystywane są nowoczesne metody dostosowane do rozwoju i stopnia niepełnosprawności poszczególnych wychowanków.

 

Internat szkolny

 

zapewnia opiekę 7 dni w tygodniu, jest bezpłatny i oferuje stołówkę szkolną, świetlicę internacką, pokoje dla uczniów, boisko, możliwość korzystania z zajęć na pływalni oraz innych ciekawych zajęć prowadzonych na terenie placówki. Każdy uczeń korzystający z internatu ma zapewnioną całodobową opiekę .

Walory naszej szkoły

 

W naszej placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

 • koła zainteresowań,

 • zajęcia na basenie połączone z nauką pływania,

 • wycieczki,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • koło teatralno - taneczne,

 • Klub Odkrywców „Ścieżkami Pamięci".

 

Zachęcamy Państwa również do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Dniu Rodziny, który odbędzie się   9 czerwca 2017 roku. Będzie to doskonała okazja do poznania naszej szkoły, indywidualnych rozmów
z nauczycielami oraz specjalistami.

Poznacie Państwo również naszą wspaniałą młodzież, być może przyszłych kolegów i przyjaciół Waszych dzieci.

Zapraszamy serdecznie.

 

 

Zespół Placówek w Łukowie, 21 – 400 Łuków, 
ul. Międzyrzecka 70,   tel./fax 25 798 27 72,

www.zsslukow.ple - mail: sekretariat@zsslukow.pl