Godło Polski
Ogłoszenie! Organizacja pracy od 18.01.2021r.

Ogłoszenie! Organizacja pracy od 18.01.2021r.
16.01.2021

Łuków dnia 16 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 we współpracy z Radą Rodziców oraz na podstawie  Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 18 stycznia 2021, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze, będą zorganizowane w następujący sposób:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I – III  przychodzą do szkoły o godzinie 7.40.

Klasy IV – VIII przychodzą do szkoły o godzinie 7.50.

Uczniowie mieszkający w internacie przy ul. Stodolnej przychodzą pod opieką wychowawcy o godzinie 8.00  (wejście przy windzie).

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej I stopnia przychodzą o godzinie 8.00 (wyznaczonymi wejściami) .

Zajęcia w ramach WWR i Programu „Za życiem” mogą odbywać się na wniosek rodziców – stacjonarnie.

2. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej I stopnia przychodzą o godzinie 8.00 (wyznaczonymi wejściami) .

3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia przychodzą o godzinie 8.00 (wejście główne) .

Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami klas I – III do godziny 16.00.

4. ORW

Wychowankowie ORW biorą udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych za zgodą rodziców, po jej wcześniejszym złożeniu w sekretariacie szkoły. (dotyczy rodziców, którzy wcześniej nie składali zgody) . Zgodnie z procedurami zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.10, a kończą między 13.30 a 14.15. Wychowawcy poinformują Państwa o szczegółowych  planach pracy.

Uczniowie realizujący podstawę programową, realizujący obowiązek w szkole podstawowej specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy w ORW, którzy ze względu na stan zdrowia nie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych korzystają obowiązkowo  z zajęć zdalnych.

Szanowni Państwo

By zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom a naszym uczniom informujemy, iż uczniowie będą uczyć się w wyznaczonej klasie. W wyjątkowych wypadkach przejdą do innej klasy (zajęcia z informatyki, wf i zajęcia specjalistyczne). Przerwy będą regulowane przez nauczyciela co 45 minut dla jednej klasy, bez możliwości kontaktowania się z uczniami z innej klasy.

Wszystkim uczniom i rodzicom przypominam o obowiązkowej realizacji obowiązki nauki również w sposób zdalny. W przypadku trudności, proszę rodziców o kontakt z wychowawcą klasy.

Wszystkich Rodziców bardzo proszę o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, które są już Państwu dobrze znane (pomiar temperatury, na teren szkoły wchodzimy tylko w uzasadnionych potrzebach, nauczyciel/pomoc nauczyciela odbiera dziecko od rodzica przy wejściu , obowiązkowe zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 Przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko, bez żadnych objawów infekcji.

Rozumiemy uciążliwość wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci, ale ze względu na bezpieczeństwo proszę o bezwzględne ich przestrzeganie.

W przypadku pytań zawsze Państwo możecie skontaktować się z wychowawcą klasy, psychologiem, pedagogiem lub dyrekcją placówki.

Załącznik – zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych na terenie ORW:

zgoda dla ORW

 

Dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie

 


Wróć na górę