Godło Polski

OGŁOSZENIE
27.11.2020

Łuków dnia 27 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.2087. 1960, 1870,1859, 1830, 1389) ) oraz Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 30 października 2020, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze, będą zorganizowane w następujący sposób:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia w klasach I-III odbywają się  zgodnie z planem stacjonarnie. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach zdalnych.

Uczniowie klasy VIII a uczestniczą w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie placówki, zgodnie z planem podanym przez wychowawcę.

Zajęcia w ramach WWR i Programu „Za życiem” odbywają się na wniosek rodziców – stacjonarnie.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych z przysposobienia do pracy (na terenie placówki). Zajęcia z pozostałych teoretycznych przedmiotów będą nadal prowadzone zdalnie.

plan Szkoły Przyspaoabiającej do Pracy od 30.11.2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Od 30 listopada 2020 r. wszystkie  zajęcia odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem zajęć.

INTERNAT

W internacie przebywają uczniowie klas I – III, szkoły branżowej I stopnia i uczniowie, mieszkańcy internatu,  którzy nie mają zapewnionych warunków do nauczania zdalnego.

O możliwości skorzystania z opieki w internacie rodzice informują telefonicznie wychowawcę internatu.

 ORW

Wychowankowie ORW biorą udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych za zgodą rodziców, po jej wcześniejszym złożeniu w sekretariacie szkoły. Zgodnie z procedurami zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.1. Grupy: II, III, IV, VI, VII, VIII a kończą o godzinie 13.30, a grupy I, V i X o godzinie 14.15.

Uczniowie realizujący podstawę programową, realizujący obowiązek w szkole podstawowej specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy w ORW uczestniczą również  w zajęciach zdalnych.

 

Wszystkim uczniom i rodzicom przypominam o obowiązkowej realizacji obowiązki nauki również w sposób zdalny. W przypadku trudności, proszę rodziców o kontakt z wychowawcą klasy.

Wszystkich rodziców bardzo proszę o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. W przypadku pytań zawsze Państwo możecie skontaktować się z wychowawcą klasy, psychologiem, pedagogiem lub dyrekcją placówki.

 

Załącznik – zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych na terenie ORW.

pobierz zgodę rodzica


Wróć na górę