Godło Polski
Przywracanie zajęć stacjonarnych

Przywracanie zajęć stacjonarnych
17.05.2020

Szanowni Państwo Rodzice!!!

W związku z wprowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej możliwością prowadzenia w bezpośrednim kontakcie z wychowankami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych w kl. I-III  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić swoje  dziecko na zajęcia stacjonarne w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym lub zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne w SOSW w czasie epidemii COVID 19 należy:

 1. Zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa W CZASIE EPIDEMII COVID-19 obowiązującymi w  SOSW i ORW w Zespole Placówek w Łukowie zamieszczonymi na stronie internetowej naszej placówki.
 2. Wypełnić  WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA
 3. Wypełnić  OŚWIADCZENIE.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy odesłać na adres mailowy sekretariat@zsslukow.pl. Przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi oraz kryteriami zawartymi we wniosku. Wniosek można pobrać również  z sekretariatu Zespołu Placówek w Łukowie.  Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Rozpoczęcie przyjmowania wychowanków na zajęcia stacjonarne odbywać się będzie sukcesywnie.

Uwaga: Z godnie wytycznymi MEN, wychodzimy na przeciw oczekiwaniom tych rodzicom którzy chcieliby wrócić do pracy, dlatego dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych w pierwszej kolejności wychowankom rodziców pracujących, wielodzietnym oraz będącym w wyjątkowej sytuacji rodzinnej.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ORGANIZACYJNE

 1. Praca poszczególnych grup i klas będzie obywać się w godzinach od 8.00 do 14.00
 2.  Praca dydaktyczna kl. I-III w dalszym ciągu może odbywać się będzie w sposób zdalny, jeżeli uczniowie pozostaną w domu.
 3. Opiekę świetlicową dla uczniów kl. I-III rozpoczniemy  z dniem 25 maja 2020 r
 4. Opieka świetlicowa  dla uczniów kl. I-III trwać będzie od godziny 12.00 – 15.00.
 5. Zostaną uruchomione sale dydaktyczne dla każdej klasy i grupy w każdej z nich może przebywać maksymalnie 4 dzieci, wychowawca świetlicy/internatu oraz pomoc nauczyciela.
 6. W sali 47 zostanie  utworzone izolatorium dla dzieci.
 7. Grupą opiekować się będą wyznaczeni wychowawcy, którzy nie będą przechodzić do innej grupy.
 8. Zajęcia świetlicowe  prowadzone będą w miarę możliwości lokalowych i kadrowych po rozpatrzeniu  wniosków zgłoszenia woli uczestnictwa dziecka przez jego Rodzica.
 1. ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

organizujemy od 25  maja 2020 r

 1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  trwać będą od godziny 8.00-14.00.
 2. Dla wychowanków korzystających  z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych NIE BĘDZIE  organizowana opieka świetlicowa. Po wychowanka należy zgłosić się na 15 min. przed zakończeniem zajęć.
 3. W zajęciach, w jednej grupie, nie może jednocześnie uczestniczyć więcej niż 3 wychowanków.
 4. Każda grupa będzie mieć przypisanego w miarę możliwości jednego nauczyciela, pomoc nauczyciela, którzy nie będą przechodzić do innych grup.
 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone będą w miarę możliwości lokalowych i kadrowych po rozpatrzeniu wniosków zgłoszenia woli uczestnictwa dziecka przez jego Rodzica.

III.  ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

organizujemy od 25 maja 2020 r

 1. Zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym nowym grafikiem, po uzgodnieniu nauczyciela rewalidacji z Rodzicem.
 2. Każde z zajęć odbywać się będzie w osobnym pomieszczeniu.
 3. Wszystkich nauczycieli i wychowanków obowiązywać będzie dystans społeczny, nie gromadzenie się  oraz  unikanie wzajemnych kontaktów.
 4. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w miarę możliwości lokalowych i kadrowych po rozpatrzeniu wniosków zgłoszenia woli uczestnictwa dziecka przez jego Rodzica.

IV Sale w których będą odbywać się zajęcia zostaną przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: tj. zostaną usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (materiałowe ścienne tablice, kanapy, wyścielane krzesła, materiałowe pufy, dywany, pluszaki, książki, itp).

V  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Nauczyciel lub pomoc nauczyciela odbiera wychowanka w strefie wyznaczonej tuż przy głównych drzwiach wejściowych. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub szkolna pielęgniarka dokona pomiaru temperatury. Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do wyznaczonej sali. Dzieci chore nie będą przyjmowane do Ośrodka .

Rodziców lub opiekunów oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m. zgodnie z wyznaczonymi do tego celu punktami. Odbiór wychowanków  odbywać się będzie również pojedynczo z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Prosimy Rodziców o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących w Ośrodku zasad, w szczególności punktualnego odbierania dzieci. Im bardziej będziemy zdyscyplinowani tym większą liczbę wychowanków będziemy mogli przyjąć na zajęcia.

Jednocześnie informujemy, że  w przypadku braku zgody rodzica, bądź  ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko,  kontynuować będziemy pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie

Załączniki:

Procedury bezpieczeństwa

Oświadczenia dla Rodziców


Wróć na górę